Reklamační řád

Reklamační řád

1.   Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

1.1.   Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

1.2.   „Prodávající“ je Jan Tomšej, Koliště 272/57, 602 00 Brno-Střed, info@antik-retro.cz, +420 603 484 057 IČ: 48820512


1.3.   „Kupující“ je subjekt, který s Prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi Zboží.

 

2.   Záruční podmínky

2.1.   Vykazuje-li Zboží zjevné vady, tj. zejména pokud je Zboží Kupujícímu předáno v porušeném transportním obalu, je Kupující oprávněn Zboží nepřevzít. V takovém případě zůstává zachován nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícím či na vrácení kupní ceny. Volbu provede Kupující.

2.2.   V případě, že se po převzetí Zboží Kupujícím vyskytnou v záruční době vady Zboží, může Kupující uplatnit svou oprávněnou Reklamaci.

2.3.   Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Zákona, činí tedy 24 měsíců, s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím.

2.4.   Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Zákonnou podmínkou je v tomto případě mimo jiné, že byl nákup proveden soukromou osobou, nikoli podnikatelským subjektem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

2.4.1.      Kupující musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno nebo spotřebováno), musí Kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené Zboží poškozeno jen částečně, může Prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vracenou kupní cenu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

2.4.2.      Na kupní cenu, která má být Kupujícímu vrácena, může dodavatel navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením Zboží (náklady na přepravu).

2.4.3.      Právo na odstoupení od smlouvy ale Kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv
 

3.   Vyřízení Reklamace

3.1.    Veškeré reklamace je povinen Kupující uplatnit u Prodávajícího.

3.2.   Veškeré informace o průběhu reklamace je možno získat telefonicky na čísle   +420 603 484 057.

 

4.   Závěrečné ustanovení

4.1.   Tento reklamační řád nabývá účinnost 1.května 2019. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

ŽIDLE
KŘESLA
SEDAČKY
STOLY
SKŘÍNĚ
KOMODY
KNIHOVNY
REGÁLY
VĚŠÁKY
LUSTRY
LAMPY
KOBERCE
OBRAZY
RŮZNÉ